قانون بازپسگیری محصولات

 

توکا

 

بازپس گیری محصولات 

 

بند ط ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی

در صورت فسخ قرارداد بازاریاب، باز پس گرفتن محصولات فروخته شده ( حداکثر طی 12 ماه منته  ب  تاریخ فسخ قرارداد) قابل فروش مجدد است و استرداد مبلغ دریافتی کالای مرجوعی منهای هزینه ارسال و بازپس فرستادن کالا و سود خرده فروشی تعلق گرفته شده به بازاریاب از قیمت برای مصرف کننده و مالیات غیر قابل استرداد.

شرکت بازاریابی شبکه ای می تواند کمیسیون پرداخت شده در ازای فروش کالای مرجوعی را از کمیسیون بعدی بازاریابان سطوح بالاتر کسر نماید.