فرم قرارداد شرکت بازاریابی شبکه ای

 

توکا

 

قرارداد بین شرکت­ های بازاریابی شبکه ­ای توکا و بازاریابان

 

 

  • موضوع قرارداد

انجام تبلیغات حرفه ­ای و ارائه­ ی خدمات مشاوره برای شرکت بازاریابی شبکه ­ای توکا به منظور معرفی و شناساندن شرکت و بازاریابی شبکه ­ای و جذب افراد علاقه­ مند به منظور ارتقای فروش و سوددهی شرکت.

 

  • مدت قرارداد

از تاریخ امضای قرارداد به مدت یک­سال می­ باشد.

 

  • شرکت متعهد می­ گردد که بر اساس فروش شخصی بازاریاب و نیز فروش زیرمجموعه ­های وی (طبق طرح تجاری شرکت) به بازاریاب پورسانت پرداخت نماید. حداکثر تا پایان هفتمین روز کاری در هر ماه شرکت می­ بایست با بازاریاب در خصوص ماه قبل تسویه حساب کامل دهد. پورسانت­ ها به حساب بانکی ملت بازاریاب به­ شماره (شماره حساب بازاریاب شبکه­ ای جایگذاری می­ شود) واریز می­ گردد.

 

  • حقوق و تعهدات شرکت

4-1- شرگت متعهد می­ شود که به­ طور منظم بازاریاب را در جریان اطلاعات ضروری در مورد تغییرات کمی و کیفی محصولات شرکت قرار دهد.

4-2- این نمایندگی بازاریابی شبکه ­ای غیر انحصاری بوده و شرکت این حق را برای خود قائل می­ گردد که قراردادی مشابه با دیگر افراد حقیقی و حقوقی امضا نماید.

4-3-  ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﯽ­ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍست.

4-4-  ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﺭﺍ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻭ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻥ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

  • تعهدات بازاریاب

5-1- بازاریاب موظف است کلیه مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت را در خصوص بازاریابی شبکه­ ای رعایت نماید. مقررات شرکت و قوانین مرتبط دیگرنیز برای بازاریاب الزام­ آور می ­باشد. درصورت هرگونه تغییر در این مقررات، بازاریاب باید خود را با این تغییرات همگام سازد.

5-2- ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ­ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﺍﮐﯿﺪﺍً ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﺪ و از آن­ها در راستای منافع خودش و یا شخص ثالث استفاده نکند.

5-3- باﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ­ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ­ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺳﻤﯿﻨﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ­های آموزشی ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﻪ­ﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺁﻥ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.

5-4- ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ­اﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ نماید.

5-5- ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ­ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻩ­ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ نیست، مبادرت نماید.

5-6- ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﮐﻨﺪ.

5-7- باﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺩﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﺻﺖ­ﻫﺎﯼ ﺷﻐﻠﯽِ ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﺪ که ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﯾﮏ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ. ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ، ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ­ﺍﯼ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.

5-8- ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﻧﻤﯽ­ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺘﺒﯽ ﺁﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ.

5-9- ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

5-10- ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮﺯ ﮐﺘﺒﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ­ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﭘﯿﺎﻡ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠﻪ­ای غیر از تبلیغات کلامی استفاده نماید.

5-11- ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﺣﻖ ﺑﺴﺘﻪ­ﺑﻨﺪﯼ ﻣﺠﺪﺩ ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻪ­ﺑﻨﺪﯼ ﯾﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ­ﻫﺎﯼ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺭﺍ ندارد. ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻪ­ﺑﻨﺪﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ.

5-12- ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺍﻫﺪﺍ، ﻓﺮﻭﺵ، ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﯾﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻮﺯ ﮐﺘﺒﯽ ﺍﺯ شرکت و بازاریابان مستقیم زیرمجموعه­ ی خود.

5-13- ﻫﯿﭻ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﺭ ﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺮﺍﺝ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳﺎﻧﺪ. ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ مصرف ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﯿﭻ­ﯾﮏ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺷﺮﮐﺖ (ﺟﺰﻭﺍﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ، ﺑﺮﻭﺷﻮﺭ، ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ، ﮐﺎﺗﻮﻟﻮﮒ ﻭ ... ) ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ.

5-14- ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻫﺮﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ (ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ) ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ.

5-15- ﯾﮏ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ­ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺎﺭﺕ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﺎﻭﯼ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ، کد واحد و ﮐﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺳﺖ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﺪ. ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾﺮﺩ. ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﺩﺭ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻭﺭﺯﺩ ﻭ ﻫﺮﺟﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ­ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺭﻓﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻫﺪ.

5-16- یک بازاریاب در صورت فروش حداقل 71% از محصولاتی که از شرکت به صورت عمده خریداری کرده است، قادر به گذاشتن سفارش مجدد می­باشد.

 

  • فسخ قرارداد

ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﯽ­ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺷﺼﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝِ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﻣﯽ­ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻓﺴﺦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮﺩ.

 

  • حل اختلاف

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺳﺎﺯﺵ، ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﺷﺮﮐﺖ­ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ­ﺍﯼ ﻭﺍﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﺪ، ﺭأﯼ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﺣﮑﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﺪ.

 

مشخصات نماینده شرکت:

 نام و نام خانوادگی: ایوب آدینه ­وند،             مسئولیت در شرکت: مدیرعامل

آدرس: کرمانشاه، شهر صنعتی کرمانشاه، بلوار پروفسور حسابی، شرکت کشت و صنعت آدینه

کد پستی: 6719983859                        شماره تماس: 08334272777

 

 

مشخصات بازاریاب:

 نام و نام­ خانوادگی: .....................          نام پدر: ...............

شماره شناسنامه:  .......................          کد ملی: ...........................            کد پستی:  .........................

آدرس: ................................................

شماره تماس: ........................................