طرح سوددهی شرکت بازاریابی شبکه ای

 

توکا

 

  

در طرح درآمد زایی شرکت بازاریابی شبکه ای توکا تلاش شده با بهره گیری از مدل های متنوع و مختلف درآمدی ، ضمن داشتن طرحی سود ده در تمام سطوح ، پاداشها و جوایز بر اساس تلاش و لیاقت ها پرداخت شود. طرح زیر ادغامی است از طرح های چند سطحی ، جدا شونده و نسلی می باشد و مطابق با آخرین تغییرات آئین نامه برنامه ریزی شده است.

   

تعریف اصطلاحات : 

 • توزیع کننده (Distributor) : شخصی که با گرفتن کد توزیع کننده از شرکت اقدام به فروش محصولات شرکت به مصرف کنندگان نهایی نماید.
 • مشتری ترجیحی (Preferred Customer) : فردی که بخواهد صرفا برای مصرف محصولات شرکت و بهره مندی از تخفیف اقدام به خرید مستقیم از شرکت کند.
 • توزیع کننده واجد صلاحیت (Qualified Distributor) :به توزیع کننده ای گفته می شود که ماهیانه مقدار یکصد هزارتومان از محصولات شرکت را به فروش برساند تا صلاحیت دریافت پورسانت و پاداشها را داشته باشد.
 • امتیاز محصول(Sales ValueSV : هر محصول دارای امتیازی می باشد که محاسبه رتبه ها بر اساس آن انجام می شود. امتیاز دقیق محصولات طبق جدولی به توزیع کنندگان ارائه می گردد.
 • امتیاز تجاری(Commissionable ValueCV : عددی است که محاسبه پاداشها بر اساس آن انجام می شود و مقدار آن 500 است.
 • امتیاز فروش گروهی(Group SVGSV : برابر است با امتیاز شخصی توزیع کننده به علاوه امتیاز کل گروه فروش وی.
 • گروه فروش شخصی (Personal Group) :تمامی توزیع کننده ها و مشتریان ترجیحی توزیع کننده به جز گروههای فروش جدا شده.
 • گروه فروش جداشده(Break Out Group) : به گروه فروشی گفته میشود که امتیاز کل آن بالاتراز 2300SV باشد.
 • رده(Rank) :  هر توزیع کننده نسبت به امتیازات کالایی فروخته شده در سازمان فروشش حائز رده ای می گردد که این رده تعیین کننده پاداشهای او خواهد بود.
 • قیمت خرده فروشی(Retail Price) : قیمتی که توزیع کننده بابت فروش محصولات از مصرف کننده دریافت می کند.
 • قیمت توزیع کننده(Distributor Price) : قیمتی که توزیع کننده محصولات را از شرکت خریداری می کند.
 • سود خرده فروشی(Retail Profit) : تفاوت سود بین قیمت توزیع کننده و قیمت خرده فروشی.
 • درصد مشارکت : به در صدی از سود که طبق جداول تعریف شده در هر برنامه به توزیع کننده پرداخت می شود.
 • قانون حمایت : قانون حمایت برای تمامی رده های راهبری (بالاتر از مدیر فروش) به صورت مجزا صادق است. طبق این قانون تمامی درصد های مشارکت رده ها راهبری، به صورت نسلی و دو سطحی پرداخت می شود. هر فرد از نسل اول سازمان خود (در هر شاخه تا زمانی که به هم فردی رده خود برسد یک نسل محاسبه می شود) درصد مشارکت کامل و از نسل دوم خود، نصف آن درصد را دریافت می کند. تمامی پاداش های راهبری در دو نسل پرداخت می شوند و به افراد از نسل سوم به بعد درصد مشارکت تعلق نمی گیرد.

  

روشهای کسب درآمد توزیع کنندگان:

نکته مهم : تمامی مثالها تنها برای درک بهتر از طرح بازپرداخت آورده شده اند و اعداد و ارقام کاملا فرضی هستند. بدیهی است مقدار درآمد افراد رابطه مستقیم با میزان تلاش صحیح و زمانی که برای آن اختصاص می دهند دارد.

  

1. تخفیف توزیع کنندگی 10%

 

توزیع کنندگان با خرید محصولات از شرکت و فروش آن به قیمت خرده فروشی به میزان 10 درصد سود کسب می نمایند
مثالاگر بر چسب قیمت مصرف کننده کالایی 100 هزار تومان باشد، توزیع کننده آنرا 90 هزار تومان خریداری میکند.

 

100,000 x %10 = 10,000 تومان

100,000 – 10,000 = 90,000 تومان

 

نکته : توجه داشته باشید که برای دریافت سود خرده فروشی نیازی نیست تا آخر ماه کاری منتظر بمانید. این مبلغ به صورت قسمتی از پاداش درآخرماه پرداخت نمی گردد، بلکه شما بهای محصولات را با کسر تخفیف به شرکت پرداخت نموده و به قیمت مصرف کننده به مشتری خود می فروشید 10% سود آنرا  در همان زمان گرفتن بهای کالا از مشتری دریافت می کنید .

 

در نظرداشته باشید که برای دریافت سود خرده فروشی شما نیاز به هیچ شرطی مانند خرید مقدارمعینی محصول از شرکت ندارید فقط کافی است با ثبت نام رایگان‌، کد توزیع کنندگی از شرکت بگیرید.

  

2. پاداش اجرای گروهی5% - 20%

 

در جدول زیر درصد پاداش اجرای گروهی هر توزیع کننده به نسبت امتیاز (SV) کسب شده توسط کل گروهش تعیین شده است.

 

SV

رده

100 159

توزیع کننده % 5

160 299

توزیع کننده % 7.5

300 499

توزیع کننده % 10

500 799

مدیر فروش % 12.5

800 1299

مدیر فروش % 15

1300 2299

مدیر فروش % 17.5

+ 2300

مدیر ارشد % 20

 

هرتوزیع کننده به میزان مجموع امتیاز فروش گروهی اش واجد شرایط دریافت درصد مشارکت می شود. بدین صورت که مابه التفاوت درصد رتبه وی با درصد رتبه سر شاخه هر کدام از شاخه های مستقیمش را از کل امتیاز آن شاخه دریافت می کند. در صورت مساوی بودن درصد مشارکت هر شخص با زیر مجموعه اش، اختلاف درصد صفر شده و از آن شاخه درصد مشارکت دریافت نمی کند. ضمناً هر شخص با دست یافتن به هر رده، درصد مشارکت آن رده را از امتیاز فروش شخصی خود دریافت می کند.

فرمول محاسبه:

پاداش اجرای گروهی = امتیازتجاری x (CV)  امتیازکل گروه(GSV)   x(درصد مشارکت گروه – درصد مشارکت سرگروه)

شرایط دریافت پاداش اجرای گروهی : فروش 100.000 تومان از محصولات به صورت ماهیانه

 

برای روشن شدن مطلب به مثالهایی که در ادامه آمده است توجه نمایید :

 

 

 

رتبه

امتیاز فروش گروهی GSV

توزیع کننده

% 15

2235

A

% 12.5

795

B

% 10

430

C

% 5

105

D

% 12.5

725

E

 

درآمد توزیع کننده (A):

پاداش شخصی :  17.5 % x 180 x 500 = 15,750 تومان 

پاداش اجرای گروهی از(B)   تومان(%17.5 -%12.5) x 795 x 500 = 19,875 

پاداش اجرای گروهی از(C)  تومان (%17.5 - %10) x 430 x 500 = 16,125 

پاداش اجرای گروهی از(D)    تومان(%17.5 - %5) x 290 x 500 = 6,562 

پاداش اجرای گروهی از(E)    تومان(%17.5 - %12.5) x 725 x 500 = 18,125 

جمع کل : 76,437  تومان

 

 • اگر توزیع کننده A با هر کدام از افراد مستقیم خود (B,C,D,Eو...) به رتبه ای مساوی برسند، توزیع کننده  A در این مدل پاداش دهی از آن شاخه پاداشی دریافت نمی کند.

 

3. درصد مشارکت مدیران 5%

 

پاداش این مرحله با توجه به اختلاف رده هر شاخه با سرشاخه اش محاسبه می گردد و در صورت مساوی بودن رده به قانون حمایت ارجاع داده می شود. در این مرحله 5 رده تعریف شده که توزیع کننده با واجد شرایط شدن در هر رده می تواند 1% ،درصد مشارکت خود را افزایش دهد.

بدیهی است با کسب رده های بالاتر ، در صد مشارکت رده های قبلی محفوظ می ماند.

با توجه به تلاش مستقیمی که هر فرد برای ساختن تیم فروش خود می کند، در صد مشارکتی 1% برای هر رده در نظر گرفته شده که به صورت خطی و به ترتیب 1% و 0.5% به افراد مؤثر در رشد تیم پرداخت می شود (طبق قانون حمایت) . بدین معنی که اگر سه مدیر ارشد تک ستاره در یک شاخه قرار گیرند، به صورت نسلی پاداش 1% (‌نسل اول‌) و 0.5%  (‌نسل دوم‌) برای مدیر ارشد بالاتر در نظر گرفته می شود و او درصد مشارکتی از فروش مجموعه مدیر ارشد سوم ندارد.

در جدول زیر شرایط و رده های مدیریتی معرفی شده است

 

شرایط

درصد

رتبه

داشتن یک شاخه مدیر ارشد و گروه شخصی بالاتر از 1200 SV

1  %

مدیر ارشد تک ستاره

داشتن دو شاخه مدیر ارشد و گروه شخصی بالاتر از 1200 SV

1  %

مدیر ارشد دو ستاره

داشتن سه شاخه مدیر ارشد و گروه شخصی بالاتر از 1200 SV

1  %

مدیر ارشد سه ستاره

داشتن دو شاخه مدیر ارشد‌ + یک شاخه مدیر ارشد تک ستاره 

و گروه شخصی بالاتر از 1200 SV

1  %

مدیر ارشد چهار ستاره

داشتن دو شاخه مدیر ارشد‌ + دو شاخه مدیر ارشد تک ستاره 

و گروه شخصی بالاتر از 1200 SV

1  %

راهبر

 

4. درصد مشارکت راهبری 3%

 

پاداش این مرحله هم مانند پاداش مرحله قبلی با توجه به اختلاف رده هر شاخه با سرشاخه اش محاسبه می گردد. در این مرحله نیز 5 رده تعریف شده که توزیع کننده با واجد شرایط شدن در هر رده می تواند 0.6 % ،درصد مشارکت خود را افزایش دهد.

در این قسمت از طرح با توجه به تلاش مستقیمی که هر فرد برای ساختن تیم فروش خود می کند‌، در صد مشارکتی 0.6% برای هر رده در نظر گرفته شده که به صورت خطی و به ترتیب 0.6% و 0.3% به افراد مؤثر در رشد تیم پرداخت می‌شود (طبق قانون حمایت) .

در جدول زیر شرایط و رده های راهبری معرفی شده است

  

شرایط

درصد

رتبه

داشتن یک شاخه مدیر ارشد + دو شاخه مدیر تک ستاره + یک شاخه مدیر دو ستاره + گروه شخصی بالاتر از 1200 SV

0.6  %

راهبر تک ستاره

داشتن دو شاخه مدیر تک ستاره + دو شاخه مدیر دو ستاره + گروه شخصی بالاتر از 1200 SV

0.6  %

راهبر دو ستاره

داشتن دو شاخه مدیر تک ستاره + دو شاخه مدیر دو ستاره + یک شاخه مدیر سه ستاره

0.6  %

راهبر سه ستاره

داشتن دو شاخه مدیر دو ستاره + دو شاخه مدیر سه ستاره + یک شاخه مدیر چهار ستاره

0.6  %

راهبر چهار ستاره

داشتن دو شاخه مدیر دو ستاره + دو شاخه مدیر سه ستاره + دو شاخه مدیر چهار ستاره

0.6  %

سفیر

 

5. درصد مشارکت سفیر  2%

 

پاداش این مرحله هم مانند پاداش مرحله قبلی محاسبه می گردد. در این مرحله نیز 5 رده تعریف شده که توزیع کننده با واجد شرایط شدن در هر رده می تواند 0.4 % ،درصد مشارکت خود را افزایش دهد.

در این قسمت از طرح با توجه به تلاش مستقیمی که هر فرد برای ساختن تیم فروش خود می کند در صد مشارکتی 0.4 % برای هر رده در نظر گرفته شده که به صورت خطی و به ترتیب 0.4% و 0.2% به افراد مؤثر در رشد تیم پرداخت می شود (طبق قانون حمایت) .

در جدول زیر شرایط و رده های سفیر معرفی شده است

  

شرایط

درصد

رتبه

داشتن دو شاخه مدیر دو ستاره + دو شاخه مدیر سه ستاره + دو شاخه مدیر چهار ستاره + یک شاخه راهبر

0.4  %

سفیر تک ستاره

داشتن دو شاخه مدیر سه ستاره + دو شاخه مدیر چهار ستاره + دو شاخه راهبر + یک شاخه راهبر تک ستاره

0.4  %

سفیر دو ستاره

داشتن دو شاخه مدیر چهار ستاره + دو شاخه راهبر + دو شاخه راهبر تک ستاره + یک شاخه راهبر دو ستاره

0.4  %

سفیر سه ستاره

داشتن دو شاخه راهبر + دو شاخه راهبر تک ستاره + دو شاخه راهبر دو ستاره + یک شاخه راهبر سه ستاره

0.4  %

سفیر چهار ستاره

داشتن دو شاخه راهبر تک ستاره + دو شاخه راهبر دو ستاره + دو شاخه راهبر سه ستاره + یک شاخه راهبر چهار ستاره

0.4  %

سفیر سلامت

 

 

6. قانون حمایت 5%

 

 قانون حمایت : اگر چند فرد هم رده در یک شاخه قرار بگیرند (اختلاف درصدشان صفر شود) طبق مثال زیر در پاداشها سهیم خواهند شد. درصد مشارکت هر رده به طور جداگانه محاسبه می گردد.

توضیح : قانون حمایت برای تمامی رده های راهبری (بالاتر از مدیر فروش) به صورت مجزا صادق است. به این معنی که شما همزمان قادر به دریافت چند پاداش از رده های مختلف هستید. به شکل و مثال زیر توجه کنید (برای درک بهتر‌، محاسبات از پایین به بالا انجام می شود و همیشه بیشترین درصد مشارکت سهم کسی می شود که بیشترین تأثیر را در رشد فروش تیم دارد) بدیهی است با کسب رده های بالاتر ، در صد مشارکت رده های قبلی محفوظ می ماند.

 

 

 

فرض کنید مطابق شکل افراد A,B,C,D در یک شاخه قرار دارند‌. نحوه محاسبه پورسانت های راهبری C , B ,A از فروش D به این صورت است :

در صد مشارکت C = 4.2% نحوه محاسبه :

بابت رده راهبر دو ستاره 0.6%

بابت رده راهبر تک ستاره 0.6%

بابت رده راهبر 1%

بابت رده مدیر فروش چهار ستاره  0.5% (به دلیل اینکه D نیز این رتبه را کسب کرده، طبق قانون حمایت در صد مشارکتش نصف می گردد.)

بابت رده مدیر فروش سه ستاره  0.5% (به دلیل اینکه D نیز این رتبه را کسب کرده، طبق قانون حمایت در صد مشارکتش نصف می گردد.)

بابت رده مدیر فروش دو ستاره  0.5% (به دلیل اینکه D نیز این رتبه را کسب کرده، طبق قانون حمایت در صد مشارکتش نصف می گردد.)

بابت رده مدیر فروش تک ستاره  0.5% (به دلیل اینکه D نیز این رتبه را کسب کرده، طبق قانون حمایت در صد مشارکتش نصف می گردد.)

0.5+ 0.5 + 0.5+ 0.5 + 1 + 0.6 + 0.6 = 4.2

 

در صد مشارکت B = 1.1 % نحوه محاسبه :

بابت رده راهبر دو ستاره 0.3 % (به دلیل اینکه C نیز این رتبه را کسب کرده، طبق قانون حمایت در صد مشارکتش نصف می گردد.)

بابت رده راهبر تک ستاره 0.3 % (به دلیل اینکه C نیز این رتبه را کسب کرده، طبق قانون حمایت در صد مشارکتش نصف می گردد.)

بابت رده راهبر 0.5 % (به دلیل اینکه C نیز این رتبه را کسب کرده، طبق قانون حمایت در صد مشارکتش نصف می‌گردد.)

بابت رده های مدیر فروش چهار ستاره به پایین‌، به دلیل وجود دو نفر دیگر ( D , C ) با همین رتبه در شاخه، B دیگر پاداشی بابت کسب این رده ها دریافت نمی کند.

0.3 + 0.3 + 0.5 = 1.1

 

در صد مشارکت A در فروش شاخه D = 0.0% نحوه محاسبه :

بابت تمامی رده های مدیریتی و راهبری‌، به دلیل وجود دو نفر دیگر ( B , C ) با همین رتبه در شاخه، A دیگر پاداشی بابت کسب این رده ها دریافت نمی کند.

 

طبق قانون حمایت ، از فروش شاخه D به ترتیب B , C پورسانت راهبری دریافت می کنند.. برای اینکه  A از فروش زیر مجموعه های D درصد مشارکت راهبری دریافت کند باید رده خود را ارتقاع دهد.

 

 

طرح درآمدی بازاریابی شبکه ای توکا، شامل هفت رده توزیع‌کنندگی و پانزده رده مدیریتی ( 4 رده مدیر ارشد ، 5 رده راهبری ، 4 رده سفیر و یک رده سفیر سلامت) می باشد و بجز تخفیف 10% توزیع‌کنندگی از قیمت ، 35 درصد از سود محصول (SV) را به بازاریابان پرداخت می کند.